• Monique
  • Kantoor
  • Kunst
  • Vaart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Een maandelijkse alimentatieverplichting van de ene ex partner ten opzichte van de andere ex partner , zal zeker aan de orde zijn als de ex partners samen één of meer kinderen hebben. Het gaat dan om het betalen van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Als de ex partners getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad, kan ook alimentatie voor de ex partner met het laagste inkomen aan de orde zijn. Het gaat dan om het betalen van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van één van beiden. Alimentatie kan betaald moeten worden door een man aan een vrouw ( dat komt het meeste voor ), maar ook het omgekeerde kan aan de orde zijn.

Voor het vaststellen van het te betalen bedrag gelden voor een kinderbijdrage andere regels en maatstaven dan voor partneralimentatie. In alle gevallen spelen begrippen zoals behoefte en draagkracht, en netto besteedbaar inkomen dat er was tijdens het huwelijk, een belangrijke rol. Hoewel de rechters veel regels hanteren om te proberen iedereen gelijk te behandelen, blijft het toch aankomen op een beslissing in een concreet geval waarbij zoveel mogelijk naar maatwerk gestreefd moet worden. Het is van belang de relevante gegevens zo goed mogelijk te presenteren aan de rechter. Een rechter hoeft overigens niet altijd de beslissing te nemen over de hoogte van de alimentatie : het staat partijen vrij daarover zelf afspraken te maken. Ook dan is het natuurlijk van belang alle relevante gegevens zo goed mogelijk te wegen en bijvoorbeeld ook zeker rekening te houden met de fiscale aspecten die aan het betalen of ontvangen van alimentatie verbonden zijn.

Ook is het van belang in de afspraken of bij de uitspraak van een rechter mee te ( laten ) wegen hoe lang het betalen van een bepaald alimentatiebedrag aan de orde zal zijn. Dit wordt ook wel aangeduid met het woord “alimentatieduur ” of “limitering van alimentatie”.

Tijdens de looptijd van een alimentatieverplichting kunnen zich zodanige wijzigingen van omstandigheden voordoen dat er aanleiding bestaat tot aanpassing van het alimentatiebedrag. Bijvoorbeeld als degene die de alimentatie moet betalen, werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kinderen krijgt met een nieuwe partner; of de alimentatiegerechtigde meer of minder gaat verdienen; gaat samenwonen met een nieuwe partner enz enz.

Regelmatig zijn er wetswijzigingen of wijzigingen in hoe rechters omgaan met de wettelijke regels, welke van invloed zijn op het eindresultaat.

Ga niet zelf aan de slag met rekenprogramma’s op internet. Het risico van dure vergissingen is te groot. Neem contact met me op voor overleg en verdere ondersteuning, als u vragen heeft over de vaststelling of wijziging van een alimentatiebedrag.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer