• Monique
 • Kantoor
 • Kunst
 • Vaart
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Na zo'n 37 jaar advocatuur, ga ik mijn toga aan de wilgen hangen. Ik rond de lopende zaken voor zover mogelijk nog af, maar neem geen nieuwe zaken en cliënten meer aan.

Dit is de privacyverklaring van Monique de Winter, gevestigd aan de Iepenlaan nr 11 ( 7917 PW ) te Geesbrug. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 06-12507836of e-mail: mw@moniquedewinter-advocaat.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Dossier

Indien u een opdracht aan mij als advocaat of mediator verstrekt, verwerkt ik persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan mij verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ik verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt en de reden waarom u contact met mij zoekt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van één dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de uitvoering van de overeenkomst of om voor sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Dossiers

Ik bewaar uw dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in ieder geval gedurende 5 jaren te rekenen vanaf de datum van mijn afsluitende bericht aan u, of de datum van het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden, of te rekenen vanaf een jaar na de datum van ons laatst aantoonbare contact. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar kunnen dossiers worden vernietigd. Onverplicht bewaar ik dossiers meestal langer, tot twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn en ten behoeve van het door oud cliënten opvragen van stukken.

In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien ik van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Ik bewaar mijn administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Met wie deel ik uw gegevens?

Uw gegevens worden voor zover noodzakelijk om de opdracht goed uit te kunnen voeren en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen gedeeld met derden. Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ik verstuur of ontvang, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door mijn ICT provider. Verder worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met betrouwbare partijen en is het proces van delen van gegevens met passende waarborgen omkleed. De betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mij heeft verstrekt, worden doorgegeven aan de partij die ten behoeve van mij de financiële administratie verricht. Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van mij verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een opdracht, een klacht tegen mij indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de instantie die de klacht behandelt. Uw gegevens worden door die instanties vertrouwelijk behandeld.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft op grond van de AVG het recht mij te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Mijn diensten

Alimentatie

lees meer

Echtscheiding

lees meer

Huis en hypotheek en echtscheiding

lees meer

Kinderen en echtscheiding

lees meer